PROJEKT EDUKACYJNY - ŁÓD¬ WCZORAJ I DZI¦

Wokół ksi±żki G. B±kiewicz A u nas w domu… opowie¶ci dzieci fabrykanta.
Projekt został objęty honorowym patronatem Wydawnictwa Literatura oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi


      Cele projektu:
      * kształtowanie umiejętno¶ci analizy i interpretacji tekstu literackiego,
      * rozwijanie zainteresowania dzieci historia Łodzi i jej mieszkańców,
      * wzbogacanie wiedzy uczniów na temat roli Karola Scheiblera w rozwoju naszego miasta,
      * stymulowanie twórczej aktywno¶ci uczniów,
      * kształtowanie umiejętno¶ci pracy zespołowej,
      * rozwijanie kompetencji czytelniczych.

      W ramach projektu uczniowie bior± udział w różnych zajęciach po¶więconych historii rodziny Scheiblerów oraz miasta Łodzi:
      - twórcza praca z lektur± A u nas w domu… opowie¶ci dzieci fabrykanta (tworzenie gier planszowych opartych o fragmenty z ksi±żki, przygotowywanie numeru gazety "Lodzer Zeitung", zabawy z tekstem, kształcenie umiejętno¶ci interpretacyjnych i językowych, korzystanie z różnych Ľródeł informacji),
      - Konkurs Fotograficzny Królestwo Karola Scheiblera w obiektywie,
      - gra terenowa w Parku ¬ródliska,
      - Konkurs Literacki - list do Karola Scheiblera Twoja ŁódĽ w moich oczach.