NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZK. 2018/2019             PROCEDURA TWORZENIA ODDZIAŁÓW KLAS I W SP 199

             Tutaj przeczytasz o przyszłych klasach pierwszych w SP 199

            Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019           Listy klas pierwszych będą udostępnione w sekretariacie dnia 4 czerwca

           Zebranie informacyjne z wychowawcami odbędzie się 4 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00NABÓR DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH NA ROK SZK. 2018/2019


             Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w roku szkolnym 2018/2019

             Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w roku szkolnym 2018/2019

             Informacja Wydziału Edukacji UMŁ o naborze do klas dwujęzycznych


           Niżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

1. Kogo nazywamy osobą dwujęzyczną?

Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie.

2. Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe ( ang. CLIL -Content and Language Integrated Learning ). Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

3. Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia przy stworzeniu uczniom możliwości rozwijania kompetencji językowych. Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie słownictwa z danego przedmiotu. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą. Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

4. Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?

Nasza szkoła prowadzi dwujęzyczność w języku angielskim na dwóch przedmiotach – biologii i informatyce. Język angielski jest wprowadzany stopniowo, jako drugi język nauczania, uczniowie stopniowo poznają słownictwo z zakresu danego przedmiotu, elementy lekcji prowadzone są w języku angielskim. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem.

5. Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

Uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby uzyskać taki cel, oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze (5 godzin tygodniowo). Ponadto wybrane przedmioty są częściowo nauczane w języku angielskim. Poza tym język angielski jest wykorzystywany podczas zajęć pozalekcyjnych, wspólnych zabawach, spotkania i wyjazdach integracyjnych, co daje młodzieży możliwość praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności. Przełamuje też typowy dla wielu ludzi strach przed komunikowaniem się w języku obcym.

6. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do oddziału dwujęzycznego?

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test trwa zwykle 90 minut. Nie sprawdza on wiedzy kandydatów, ale odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadza się w języku polskim lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Nabór do klasy dwujęzycznej prowadzony jest zgodnie z regulaminem rekrutacji. W Polsce funkcjonuje 100 oddziałów dwujęzycznych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego tekstu"), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysły językowe, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), rozumienie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach). Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym.

7. Czy uczniowie w szkole uczą się drugiego języka?

Uczniowie uczą się od podstaw drugiego języka obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

8. Jakimi cechami powinien charakteryzować się kandydat do klasy dwujęzycznej?

- Posiadać szerokie zainteresowania;
- Mieć dobrą pamięć;
- Być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązującym kontakty z ludźmi,
- Odznaczać się tolerancją i empatią;
- Umieć pracować w grupach;
- Być wytrwałym w dążeniu do celu.