Nazywam się Monika Pacewicz. Jestem pedagogiem szkolnym.
Zostałam wybrana przez Uczniów naszej szkoły na Rzecznika Praw Ucznia.
Przygotowałem informacje, które mogą być dla Was ważne i przydatne.


        ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

       Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
      Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
      Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
      Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
      Przedstawienia na forum rady pedagogicznej problemów przestrzegania praw ucznia.
      W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
      Załatwianie indywidualnych skarg.
      Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
      Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
      Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
      Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
      Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
      Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
      Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
      Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

        OBOWIĄZKIEM RZECZNIKA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

      Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
      Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
      Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
      Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
      Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
      Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną
      Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

              ZNACIE SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI?

znajdziesz je w     KODEKSIE UCZNIA SP 199


        TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ - UCZEŃ:

      zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
      podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
      skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego (w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu),
      w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
      ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrekcja szkoły.


        TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ - NAUCZYCIEL:


      zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
      podjęcie mediacji ze stronami,
      zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
      wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.