EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SP 199      W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Edukacja przez szachy w szkole"
organizowanego przez Polski Związek Szachowy i Ministerstwo Edukacji Narodowej.


      Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja i intuicja.

      Sytuacje edukacyjne prowadzonych zajęć mają więc charakter różnorakich działań, oprócz typowo szachowych są także zabawy - matematyczne, gry szachopodobne, działania plastyczne, ruchowe mające za zadanie rozwijanie myślenia logicznego. Zabawy te wprowadzają równocześnie do gry właściwej, zaznajamiają z terminologią szachową, uczą zasad zachowania się przy szachownicy.
      Poza kształtowaniem wielu ważnych umiejętności zajęcia szachowe dają dzieciom dużo radości i satysfakcji.

      WPŁYW SZACHÓW NA PSYCHIKĘ ORAZ KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

         Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga.

         Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.

      Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.

         W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy, negatywne zachowania, w które obfituje każde przyblokowe podwórko i boisko.

         Młody szachista uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.

         W toku szkolenia i startów turniejowych dziecko nabywa również inną umiejętność: uczy się, jak nie przenosić sportowej walki z szachownicy do codziennego, „turniejowego”, treningowego czy szkolnego życia

         Niewiele rzeczy na świecie może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

         Dzięki temu nabywa ono odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, w jaki sposób najlepiej radzić sobie ze stresem i tym samym łatwiej będzie mu reagować na sytuacje stresowe w szkole, rodzinie, pracy.